ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Έντυπο συγκατάθεσης εγκεκριμένο από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (EEBK/EΠ/2017/37)

Avatar
Maria Kambanaros
Professor of Speech Pathology

Language impairements in multilingual individuals, Aphasia, Transcranial Magnetic Stimulation.